Z uwagi na konieczność uwzględnienia przez właściwe organy zapisów:

- art. 73 ust. od 3 do 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.) w trakcie przystępowania do sporządzania odpowiednich dokumentów planistycznych, tj.:

  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danego obszaru,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego danego obszaru,

- art. 53 ust. 4 pkt 12 i ust 5 jak i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199 ze zm.) w trakcie sporządzania projektów decyzji:

  • o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • o warunkach zabudowy,

 

 

Download Now

File name: 11 Ramowe wymagania organiz.techn. - monitoring pozarowy - lipiec 2013.pdf

16238 17