Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w codziennym rozkładzie czasu służby.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie lub telefonicznie pod numerem telefonu 55 620 55 04
 
Ostateczny termin składania dokumentów:  10 września 2020 r. do godz.15.30.
 
 
Kandydaci składają  dokumenty w zaklejonej kopercie w sekretariacie
Komendanta Powiatowego PSP w  Braniewie ul. Plac Strażacki 2
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
(z dopiskiem: „Nabór do służby, sekcja kwatermistrzowsko - techniczna”)
lub listownie (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie
ul. Plac Strażacki 2, 14-500 Braniewo
 
 
Dokumenty złożone po terminie nie będą  brane pod uwagę.
 
Aplikacje złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.